Ուսմունք Սուրբ Երրորդության մասին

ՈՒՍՄՈՒՆՔ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Երրորդության վարդապետությունը հատուկ է բացառապես քրիստոնեությանը, որի համաձայն Աստված մեկ է և միաժամանակ եռանձնյա, Որոնցից յուրաքանչյուրը Աստվածային անձ է: Թեև մակերեսային քննարկման դեպքում այն թվում է ներքնապես հակասական, սակայն հիմնվում է Սուրբ Գրքի վկայությունների վրա:

Երրորդության վարդապետության հետ սերտորեն կապված է Հիսուս Քրիստոսի Աստվածությունը և ողջ Քրիստոսաբանությունը:

 

1.   Երրորդության մասին Աստվածաշնչական ուսմունքը ներառում է.

ա.  Աստծու մեկությունը.

1)   Արդեն Տասնաբանյայի առաջին պատվիրանում ասվում է այդ մասին` Ել.20.3. «Ես եմ քո Տեր Աստվածը… Ինձանից բացի ուրիշ Աստված չունենաս»: 2Օր.6.4-ում («Մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է») մեկ բառը (էհադ) նշանակում է բաղադրյալ մեկություն` ի հակառակ յահիդ-ի, որը նշանակում է միակ.

2)   Այստեղից էլ 2Օր.6.5-ում պատվիրվում է. «Սիրի'ր քո Տեր Աստծուն ողջ սրտովդ, հոգովդ և զորությունովդ».

3)   Աստծու մեկության վկայություններ է պարունակում նաև Նոր կտակարանը: Բերենք օրինակներ. ա) Հակ.2.19. «Դու հավատու՞մ ես, թե մեկ է Աստված, լա'վ ես անում…», բ) 1Կոր.8.4,6. «…Ուրիշ ոչ մի Աստված չկա, բացի այն Մեկից… Մեկ Աստված կա` Հայրը, Որից են ամեն բաները…», գ) 1Տիմ.2.5. «…Մեկ Աստված կա և մեկ միջնորդ Աստծու և մարդկանց միջև` Հիսուս Քրիստոս մարդը».

բ.   Աստվածության եռանձնյա լինելը.

Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու Աստվածության մասին են վկայում Նրանց ստորոգելիները ներկայացնող Սուրբ Գրքի բազմաթիվ հատվածներ:

Բերենք նաև այլ վկայություններ.

1)   Հոր Աստվածության մասին.

ա)  Հիսուս Նրան անվանում է Երկնավոր Հայր.

(1)  Ով կերակրում է թռչուններին և զգեստավորում խոտաբույսերը (Մաթ.6.26,30).

(2)  հոգում է մեր մասին (Մաթ.6.31,32).

բ)   Մաթ.6.6,9-15-ում Հիսուսն ուսուցանում է Աստծուն աղոթելիս դիմել Նրան` որպես Հոր.

գ)   Եթե խաչվելիս Հիսուս, դիմելով Հայր Աստծուն, Մաթ.27.46-ում Նրան անվանում է Աստված, ապա Ղուկ.23.46-ում` Հայր.

դ)   Եփ.4.6-ում Նա անվանվում է «ամենքի Հայր, որ ամենի վրա, ամենի հետ և ամենի մեջ է».

2)   Որդու Աստվածության մասին.

ա)  Քրիստոսի Աստվածության մասին նախ ասում է Հին կտակարանը (Սաղմ.45.6,7:110.1: Ես.7.13,14:9.6,7:Միք.5.2: Զաք.6.13).

բ)   Այնուհետև Քրիստոսն Ինքը հաստատում է Իր Աստվածությունը.

(1)  Իր համար գործածում է Յահվե եբրայերեն անվան հունարեն համարժեքը (Հովհ.8.24,28,57-59:18.4-6).

(2)  Ասում է, որ Ինքը Հին կտակարանի Ադոնայն է (Մաթ.22.42-45).

(3)  Հաստատում է Իր` Աստծու Որդի (Մաթ.26.63-66), Աստծու հետ մեկ լինելը (Հովհ.10.30), ընդունում Թովմասի` իր Աստված լինելու մասին դավանությունը:

Ներկայանում է որպես Առաջինը և Վերջինը (Հայտ.1.10,17: 2..8: 22.13), ինչպես Հին կտակարանում` Հայրը (Ես.41.4: 44.6: 48.12): Հովհ.10.30-ում և 14.9,10-ում Իր` Հորը հավասար լինելու մասին ասելու պատճառով արժանանում է հրեաների հալածանքին.

(4)  Եթե Ղուկ.12.8,9-ում և 15.10-ում հրեշտակներին կոչում է Աստծու հրեշտակները, ապա Մաթ.13.41-ում` Իրենը.

(5)  Նա մեղքերի թողություն է տալիս (Մարկ.2.5-10) և երկրպագություն ընդունում (Հովհ.9.38: Մաթ.14.33:28.9: Եբր.1.6: Հայտն.5.8-14).

(6)  Հայտարարում է, թե իշխանություն ունի աշխարհին դատելու (Մաթ.25.31).

գ)   Հիսուսի Աստվածության մասին ուսուցանում են նաև Նոր կտակարանի հեղինակները.

(1)  Նրան Աստված են կոչում (Հովհ.1.1:20.26: Գործք.2.36:10.36:16.31,34:2.28: Հռ.9.5: 1Տիմ.3.16: Տիտ.2.13: Եբր.1.8: 1Հովհ.5.20):

Կող.1.17:2.29: Հովհ.1.1-ի «սկզբում»-ը (հուն.` արխեի) համապատասխանում է Ծննդ.1.1-ի «սկզբում»-ին (եբր.` բերեշիթ), ինչն ասում է Որդու` ժամանակից առաջ, ի հավիտենից Աստված լինելու մա­սին: Բացի այդ, լինել բայն (էիմի) օգտագործված է անցյալ անկատարով` Աստված էր (հուն.` էն), մինչդեռ Հովհ.1.14-ում («Բանը մարմին եղավ») գործածվում է դառնալ բայը (դարձավ, հուն.` էգենետո): Ավելացնենք, որ Հովհաննես ավետարանիչը, մերժելով միադավա­նու­թյունը, ոչ թե գրում է, թե Աստված Խոսք էր, այլ Խոսքը (Բանը` Սուրբ Երրորդության Երկրորդ անձը) Աստված է: Հովհ.1.18-ում հնագույն ձեռագրերում ունենք` «Միածին Աստվածը».

(2)  Փիլ.2.6-ում ասվում է Հիսուսի` Աստծու կերպարը (մորֆե` էությունը) ունենալու և  փաստորեն Նրան հավասար լինելու մասին:

Փիլ.2.10,11-ում ասվում է Հիսուսի անվանը բոլոր արարածների խոնարհումի և մեծարման մասին.

(3)  Եբր.1.2-ում խոսվում է Աստծու` Որդիով աշխարհը ստեղծելու, 1.3-ում` Որդու` Հոր ճառագայթումը և էության բուն պատկերը լինելու մասին: 1.8-ում Որդին կոչվում է Աստված և Հավիտենական Գահակալ (մեջբերումը` Սաղմ.45.6-ից), 1.10-ում` երկրի հիմքերը դնող և երինքն արարող Տեր (մեջբերումը` Սաղմ.102.24,25-ից), իսկ 1.13-ում մեջբերում է արվում Սաղմ.110.1-ից, ուր ասվում է. «Տերն իմ Տիրոջն ասաց. «Նստի'ր Իմ աջ կողմը…»»:

Մաթ.11.27-ում և Հովհ.10.15-ում խոսվում է Հոր և Որդու բացառիկ փոխճանա­չության և Որդու միջոցով Հոր հայտնության մասին.

(4)  Նոր կտակարանում կան հատվածներ, որտեղ աղոթքն ուղղվում է Քրիստոսին (Գործք.7.59,60: 1Կոր.1.2: 1Հովհ.5.13-15).

(5)  Երկրպագություն ու փառաբանություն են մատուցվում նաև Քրիստոսին (Փիլ.2.9-11: 1Տիմ.6.16: Եբր.13.21: 2Տիմ.4.18: Հայտն.1.6:5.12,13).

դ)   Հիսուս իշխանություն ուներ հարություն տալու (Մաթ.11.5: Հովհ.6.39,40,44,45: 11.25: Ղուկ.7.11-17), այդ թվում նաև Իրեն (Հովհ.2.19: 10.18): Միաժամանակ Հռ.8.11-ում կարդում ենք, որ Հայրն էր Հիսուսին հարություն տվողը.

3)   Սուրբ Հոգու Աստվածության մասին.

ա)  Նշենք Սուրբգրային համարներ, որոնցում Սուրբ Հոգի և Աստված հասկացությունները համարժեք են.

(1)  Գործք.5.3,4-ում Պետրոսն Անանիային հանդիմանում է, որ Սուրբ Հոգուն ստելով` Աստծուն է ստել.

(2)  1Կոր.3.16,17-ում Պողոսը մի կողմից` ասում է մեր` Աստծու տաճար լինելու մասին, մյուս կողմից` Սուրբ Հոգու ներբնակության մասին.

(3)  1Կոր.6.19,20-ում մի կողմից` մեր մարմիններն Սուրբ Հոգու տաճար են հայտա­րար­վում, մյուս կողմից` մեր մարմինների մեջ Աստծուն փառավորելու կոչ է արվում.

(4)  Եթե 2Տիմ.3.16-ում խոսվում է Սուրբ Գրքի` Աստծուց ներշնչված, ապա 2Պետ.1.21-ում` Սուրբ Գրքի հեղինակների` Սուրբ Հոգուց ներշնչված լինելու մասին.

(5)  Հովհ.14.16-ում Հիսուս, խոսելով Սուրբ Հոգու ուղարկման մասին, ասում է. «Կխնդրեմ և Հայրը մի ուրիշ Մխիթարիչ կտա, որտեղ օգտագործված է «ալոս» (հուն.` ուրիշ նույնատիպ), այլ ոչ թե` «հետերոս» (հուն.` ուրիշ այլատիպ) բառը.

բ)   Բերենք համարներ, որոնք ասում են Հորը և Որդուն Սուրբ Հոգու հավասարության մասին.

(1)  Մաթ.28.19-ում պատվիրվում է ջրով մկրտել Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով.

(2)  2Կոր.13.13-ում առաքելական օրհնության մեջ կողք-կողքի նշվում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքի, Հայր Աստծու սիրո և Սուրբ Հոգով հաղորդակցության մասին.

(3)  1Կոր.12.4-ում, խոսելով հոգևոր պարգևների մասին, Պողոսը պարգևները վերագրում է Հոգուն, սպասավորությունները` Տեր Հիսուսին, ներգործությունները` Հայր Աստծուն.

(4)  1Պետ.1.2-ում Պետրոսը խոսում է փրկագործության մեջ Հայր Աստծու կանխագի­տու­թյան, Սուրբ Հոգու սրբացման և Տեր Հիսուսի արյան քավության դերակատարություն­ների մասին.

(5)  Ես.6.8-10-ում Հորը վերագրված հատվածը («Ու՞մ ուղարկեմ…») Գործք.28.25,26-ում վերապատմելիս Պողոսը ներկայացնում է Սուրբ Հոգու անունով.

գ)   Սուրբ Հոգու մասին նշված է Եզեկ.36.27: 37.14: 39.29: Հովել 2.28,29 և այլ հատվածներում, իսկ Հայտն.1.4-ում, 3.1-ում, 4.5-ում, 5.6-ում ներկայացված Աստծու Յոթ Հոգիները պարզապես ասում են Սուրբ Հոգու բազմաբնույթ գործառույթների մասին, ինչը խորհրդապատկերված է Ել.25.31-37-ում, Զաք.4.2-ում և այլուր յոթը ճրագներ ունեցող աշտանակով.

գ.   Աստծու եռամեկությունը.

1)   Թեև 1Հովհ.5.7-ը («Երեքն են, որ վկայում են երկնքում…») խոսում է Աստծու եռա­մեկության օգտին, սակայն Աստվածաշնչի որոշ հրատարակություններում այն նշվում է որպես տողատակի ծանոթագրություն, իսկ որոշ հրատարակություններում էլ բացակայում է.

2)   Աստծու եռամեկությունը Հին կտակարանում.

ա)  Նրա վերաբերյալ ակնարկ ենք տեսնում Էլոհիմ անվանման հոգնակիության մեջ (Ծննդ.1.1,26-ում և այլն).

բ)   Ծննդ.1.26-ում («Եվ Աստված ասաց. «Մեր պատկերի պես ստեղծենք մարդուն…»») եթե առաջին բայը հանդես է գալիս եզակի թվով, ապա հոգնակի թվով են ներկայանում երկրորդ բայը և դերանունը: Հոգնակի թվով են օգտագործված բայերը նաև Ծննդ.11.7-ում («Իջնենք և խառնենք նրանց լեզուն»).

գ)   Եթե բայը Ես.6.8-ում եզակի թվով է օգտագործված, ապա դերանունը` հոգնակի թվով («…Ո՞ւմ ուղարկեմ, և ո՞վ կգնա Մեզ համար …»).

դ)   Ծննդ.1.1-25-ում ականատեսն ենք դառնում արարչագործության ժամանակ Սուրբ Երրոր­դու­թյան անձերի դերակատարության, որտեղ Հոր մտահղացումը արտահայտվում է Որդու և կենսագործվում Հոգու կողմից.

ե)   Նշենք նաև Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու մասին այլ ակնարկներ.

(1)  Ել.3.6-ում Աստծու Մովսեսին ներկայանալը` որպես Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստված.

(2)  Թվ.6.24-26-ի քահանայական եռակի օրհնությունը.

(3)  Ես.6.3-ի սերովբեական եռակի սրբասացությունը.

3)   Աստծու եռամեկությունը Նոր կտակարանում.

ա)  Մաթ.28.19,20-ում Մեծ հանձնարարականում պահանջվում է ջրով մկրտել Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով (Անձերը երեքն են, անունը` մեկը).

բ)   Հիսուսի մկրտության ժամանակ (Մաթ.3.16,17) ներկայացված են Սուրբ Երրորդության երեք Անձերը.

գ)   Սուրբ Երրորդության մասին շարունակաբար նշվում է Հովհաննու Ավետարանում (1.33,34:14.16,26:16.13-15:20.21,22): Որդին ուղարկված է Հոր կողմից (Հովհ.14.24:16.28): Հոգին տրվում, ուղարկվում և բխում է Հորից (14.16,26:15.26): Որդին գնում է` Սուրբ Հո­գուն ուղարկելու համար (16.7), իսկ Հայրն ուղարկում է Հոգուն Որդու անունով (15.26): Իր հերթին, Հոգին շարունակում է Որդու սպասավորությունը (հիշեցնելու Որդու ուսուցանածը` 14.26, վկայելու Նրա մասին` 15.26, փառավորելու Որդուն` 16.14): Հայրը և Որդին միասնաբար գալիս են բնակվելու մեր սրտերում (Հովհ.14.23).

դ)   Սուրբ Երրորդության երեք Անձերը հիշատակվում են նաև Ղուկ.24.49-ում («Ահա Ես Իմ Հոր խոստումը ձեզ եմ ուղարկում. դուք Երուսաղեմ քաղաքում նստեք մինչև վերից Զորություն առնեք ձեր վրա»), Գործք 2.33-ում («Ուստի… Սուրբ Հոգու խոստումը (Հի­սու­սը) Հորից առնելով` տարածեց…»), Գաղ.4.6-ում («…Աստված ուղարկեց Իր Որդու Հոգին ձեր սրտերի մեջ…»), Հռ.15.16-ում («Որ ես Հիսուս Քրիստոսի սպասավորն եմ հեթանոսների մեջ` Աստծու Ավետարանը մատակարարող, որպեսզի հեթանոսների ընծայումն ընդունելի լինի` Սուրբ Հոգով սրբանալով»), 2Կոր.1.21,22-ում («Մեզ ձեզ հետ միասին Քրիստոսի մեջ հաստատողը և օծողն Աստված է, որ մեզ կնքեց և Հոգու գրավը մեր սրտերի մեջ դրեց»), 2Թեսաղ.2.12-ում («Պարտ ենք ամեն ժամանակ Աստծուց շնորհակալ լինել ձեզ համար, Տիրոջից սիրված եղբայրնե'ր, որ Աստված սկզբից ընտրեց ձեզ փրկության համար Հոգու սրբացման և ճշմարիտ հավատքի մեջ»), Եփես.3.14,16,17,19--ում («Ծնկի եմ գալիս մեր Տեր Հիսուս Քիստոսի Հոր առջև… Որ Իր փառքի մեծության համապատասխան տա ձեզ զորությունով հաստատվել Իր Հոգու միջոցով ներքին մարդու մեջ: Այնպես որ Քրիստոս հավատքով բնակվի ձեր սրտե­րում… Որպեսզի ճանաչեք Քրիս­տոսի սերը, որ ամեն գիտությունից գերազանց է, և Աստծու ողջ լիությամբ լցվեք»), Հուդ.20,21-ում («Ձեր անձերը սուրբ հավատքի վրա շինեցեք` Սուրբ Հոգով աղոթք անելով: Որ Աստծու սիրո մեջ պահվեք` սպասելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը,,,»), 1Հովհ.4.2-ում («Սրանով ճանաչեցեք Աստծու Հոգուն, որ ամենն, ով խոստովանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած` Աստծուց է»),  և այլուր:

«Սուրբ Երրորդության երեք Անձերը հիշատակվում են նաև» բառերից հետո շա­րադրել` Ղուկ.1.35-ում («Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա և Բարձրյալի զորությունը… կհովա­նա­վորի, որի համար էլ այն ծնված Սուրբը Աստծու Որդի կկոչվի»), իսկ հետո` ինչպես տեքստում:

Այնուհետև տեքստի վերջում «և այլուր» բառերից առաջ ավելացնել` 1Կոր.6.11-ում, Գող.3.11-14-ում, 1Թես.5.18,19-ում (2Կոր.13.13-ին, 1Կոր.12.4-ին, 1Պետ.1.2-ին անդրադարձել ենք Սուրբ Հոգու Աստվածության մասին ենթակետում).

ե)   Երրոդության մասին հավատքն իր հետքն է թողել նաև Պողոսի որոշ թղթերի կառուցվածքի վրա. օրինակ` Հռոմեացիների թղթի առաջին 8 գլուխները կարելի է բաժանել հետևյալ մասերի. 1.18-3.20-ում ներկայացված է Աստծու արդարադատու­թյունը ամենի վրա, 3.21-8.1-ում` Քրիստոսի հավատքով արդարացումը, 8.2-30-ում` կյանքը Սուրբ Հոգով.

զ)   Հին կտակարանում բազմիցս ներկայանում է Տիրոջ Հրեշտակը մարդկային կերպա­րանքով (Ել.3.2-6-ում, Դատ.6.11-24-ում 13.15-24-ում, Զաք.1.9-14-ում, 2.8-11-ում, 12.8-ում), Ով միաժամանակ հանդես է գալիս որպես Տերն Ինքը: Համադրելով Ել.14.19-ը: 23.30-ը, 32.34-ը, 33.2,14-ը, Թվ.20.16-ը, Հեսու 5.13-ը, 6.2-ը, Ես.63.9-ն 1Կոր.10.4-ի հետ («Այն հոգևոր վեմից էին խմում, որ գնում էր նրանց հետ, և այն վեմն էր Քրիստոս»)` եզրակացնում ենք, որ Նա Որդի Աստվածն է.

է) Ուսումնասիրելով 2 Կոր.3.6-17-ը (Վերջին համարում ունենք. «Տերը Հոգին է, որտեղ Տիրոջ Հոգին է, այնտեղ ազատաթյուն է»), Հռ.8.9,10-ը («Դուք… հոգևոր եք, եթե Աստծու Հոգին ձեզանում բնակված է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի Հոգին չունի, Նրանը չէ: Եթե Քրիստոսը ձեր մեջ է…»), 1Կոր,15.45-ը («Երկրորդ Ադամը դարձավ Կենդանարար Հոգի»), Հովհ.14.16-20-ը («Ուրիշ Մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնա ձեզ հետ հավիտյան` Ճշմարտության Հոգին… եվ ձեզ հետ կլինի: Ձեզ որբ չեմ թողնի, կգամ ձեզ մոտ.. Այն օրը դուք կճանաչեք, որ … Ես ձեր մեջ եմ»)` հանգում ենք Քրիստոսի և Նրա Հոգու մեկությանը:

Էնդրյու Մուրին իր «Քրիստոսի Հոգին» գրքի 25-րդ գլխում գրում է, թե մենք հաճախ նախան­ձա­վորաբար քարոզում ենք Խաչյալ Հիսուսին, սակայն բավականաչափ չենք ճանաչում Քրիստոսի Հոգուն, Ով կարող է կերպարանափոխել հավատացյալներին Իր եկեղեցում: Մինչդեռ, միայն այդ դեպքում մեր սպասավորությունը կլինի կենսաբուխ և զորավոր...

Այսպիսով, Սուրբ Երրորդությունը է խորհուրդ է, որում Հայրը Կյանքի Աղբյուրն է, Որդին` Նրա Արտահայտությունը, Հոգին` Կենսագործումը: Երբ Սուրբ Գրքում Եռամեկ Աստված ներկայանում է «Մեկը` Երեք» տեսանկյունով, ապա մարգարեություններում անձնական դերանունը դրվում է հոգնակի թվով (Մենք), Հովհաննու Ավետարանում կարդում ենք` «Բանը Աստծու մոտ էր», Առ.8.30-ում` «Ես Նրա մոտ ճարտարապետ էի…», 2Կոր. ուղերձում` «Որտեղ Տիրոջ Հոգին է» կամ «Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Աստծու սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը», իսկ «Երեքը` Մեկ» տեսանկյան դեպքում Սուրբ Երրորդությունը հանդես է գալիս եզակի թվով դրված անձնական դերանունով (Ես), Հովհաննու Ավետարանում ունենում ենք` «Բանը Աստված էր», «Ես և Հայրը Մեկ ենք» 2Կոր. ուղերձում` «Տերը Հոգին է», 1Հովհ.2.23-ում` «Ամեն ով Որդուն ուրանում է, Հորն էլ չունի. ով Որդուն դավանում է, Հորն էլ ունի» և այլն:

 

 

2.   Երրորդության վարդապետության պատմությունը.

ա.  2-րդ դարի ջատագովներ Հուստինոս Վկան («Երկխոսություն Տրիփոնի հետ») և Տատիանոսը ընդունում էին, որ Հոր և Որդու ողջ տարբերությամբ հանդերձ, Նրանք ունեն ներքին միասնություն և անբաժանություն, ինչպես լույսի ճառագայթը նրա աղբյուրից.

բ.   2-րդ դարի 2-րդ կեսին իր հակահերետիկոսական գործունեությամբ հայտնի է դառնում  Լիոնի եպիսկոպոս, Պոլիկարպոսի աշակերտ (ով իր հերթին Հովհաննես առաքյալի աշակերտն էր) Իրինեոսը: Երրորդության մասին ուսմունքը նա տեսնում է Աստվածային իկոնոմիայի խորհուրդի մեջ (Եփես.1.10-ի տնտեսություն բառից), համաձայն որի` աշխարհի աստվածային կառա­վարման համար Հայրը Որդուն ուղարկում է երկիր, ապա Նրա միջոցով առաքում Սուրբ Հոգուն: Իրինեոսը պաշտպանում է Աստծու մեկությունը և պայքարում գնոստիցիզմի դեմ: Այնուամենայնիվ, նա Լոգոսին և Հոգուն համարում է Աստծու երկու ձեռքերը («Ընդդեմ հերձվածողների»)` Նրանց Աստվածությունը տեսնելով փրկագործության խորհրդում:

Գնոստիցիզմը դուալիստական (երկարմատ) ուսմունք է, որի համաձայն բարձրագույն և բարի Աստվածը զատորոշվում է արարիչ և չարի պատճառ աստծուց: Բարի Աստվածը մնում է տիեզերքից դուրս` անմասն մնալով չարին: Մարդու փրկությունը տեղի կունենա Բարձրագույն Աստծու և մարդու միջև անդունդի կամրջումով: Լոգոսը կամ Քրիստոս այդ կամրջման մի դրսևորում է: Գնոստիցիզմը մարդկային մարմինը համարում է հոգու բանտ և պայքարում նրա դեմ:

Գնոստիկյան շարժումը Եգիպտոսում, Ասորիքում և այլուր, ներառելով քրիստոնեական տարրեր, փորձեց փոխարինել Եկեղեցուն (քրիստոնեատիպ գնոստեցիզմ): Իրինեոսի Աստվածաբանությունը հաղթանակեց գնոստիցիզմի կեղծ քրիստոնեությանը:

      Համառոտ տեղեկություններ քրիստոնեական գնոստիցիզմի նշանավոր ներկայա­ցուցիչների մասին.

1)   Բասիլիդես. Ալեքսանդրիայում հիմնել է իր դպրոցը (120-142թ.թ.), գրել է Ավետարանի մեկնություն` հիմնվելով Ղուկասի Ավետարանի վրա: Ըստ Իրինեոսի` Բասիլիդեսն ուսու­ցա­նել է, թե Անանուն Հայրը սկիզբ է տալիս առաջնածին Խելքին (Նու), որից առաջանում է Բանը (Լոգոս), որից` Խոհեմությունը (Ֆրոնսիս), որից` Իմաստությունն ու Ուժը (Սոֆիա և Դինամիս): Վերջիններից առաջանում են հրեշտակները, սրանցից` Առաջին երկինքը: Հրեշտակները ստեղծում են բազմաթիվ երկինքներ, որոնցից վերջինը` մեզ համար տեսանելին, իրենք էլ ղեկավարում են: Նրանց ղեկավարը, ունենալով աշխարհակալական ձգտումներ (ով նույնացվում է հրեաների Աստծու հետ), հարուցում է մյուս հրեշտակների ապստամ­բությունը` ստեղծելով ընդհանուր կործանման վտանգ: Այս չարիքին դիմագրա­վելու համար Անանուն Հայրն աշխարհ է ուղարկում Նուին, որին կոչում է Քրիստոս, Ում նպատակն էր ազատագրել մարդկանց ստեղծագործ հրեշտակ­ների իշխանությունից: Նուի փոխարեն խաչվում է Սիմոն Կյուրենացին` ստանալով Հիսուսի տեսքը:

Բասիլիդեսը քարոզում էր, որ գնոսիսները (խորհուրդները), որոնք ազատագրում են մարդուն տիեզերքի իշխանությունից, չպետք է հաղորդվեն հասարակ մարդկանց: Իսկ փրկությունը վերաբերում է միայն հոգուն, որովհետև մարմինը ենթակա է ապակա­նության.

2)   Վալենտինոսը նույնպես քարոզում է Ալեքսանդրիայում (117-135թ.թ.), այնուհետև տեղափոխվում Հռոմ, ուր ստեղծում է իր դպրոցը և ուրույն եկեղեցին: Ի վերջո տեղափոխվում է Կիպրոս, ուր և մահանում է:

Գրել է Ավետարան: Նրա վարդապետության համաձայն` ամեն ինչի հայրը Գերագույն Աստվածն է, որ գոյություն ունի Իր կնոջ` Գաղափարի (էննիա), կամ Լռության (Սիգի), կամ Շնորհքի (Խարիտոս) հետ: Այս առաջին զույգից առաջանում է մի այլ զույգ` Միտքը (Նուս) և Ճշմարտությունը (Ալիթիա): Այս զույգից առաջանում է Բանը (Լոգոս) և Կյանքը (Զոի), սրանցից` Մարդը (Անթրոպոս) և Եկեղեցին (Էկլեսիա): Բանից և Կյանքից ծնվում են հինգ այլ զույգեր, իսկ Մարդուց և Եկեղեցուց` վեց զույգեր: Այսպիսով` ընդհանուր առմամբ` երեսուն աստվածություն, որոնք կոչվում են Դարեր:

Գերագույն Աստծուն ճանաչել է միայն Միտքը, իսկ մյուսների ճանաչելու ձդտումը ճգնաժամ է առաջացնում: Վերջին Դարը` Իմաստությունը (Սոֆիա), ապստամբում է` դառնալով չար Դար: Այդ պատճառով Միտքը և Ճշմարտությունը ստեղծում են Քրիստոս-Հոգի զույգը, Որոնք օգնում են Դարերին` ճանաչելու Գերագույն Աստծուն: Բոլոր Դարերը միասին ստեղծում են Հիսուսին, ով դառնում է Աստվածային համակարգի կատարյալ աստղը և Փրկիչը (Սոտերա): Քրիստոսից և Սոֆիայից առաջացած Ախամոթը, որ աստվածային համակարգի մաս չէր կազմում, ստեղծում է արարչին, ով էլ իր հերթին` հրեշտակներին, տիեզերքն ու մարդկանց: Ախամոթն իր ստեղծագործությւնների վրա տարածում է ցածրագույն կրքեր, իսկ Քրիստոսը Հիսուսին ուղարկում է` սանձահարելու Ախամոթի կրքերը, նրան օժտելու ստեղծագործելու շնորհով և այս ամենը հաղորդելու արարչին և մարդկանց:

Մարդիկ, համաձայն իրենց ստացածի, բաժանվում են հողային, հոգեկան և իմացական աստիճանների, որոնցից հողայինները սահմանված են կորստյան, ոգեկանների մի մասը և իմացականները` փրկության: Փրկության ավարտն իրականացնում է Մարիամից ծնված երկրորդ Հիսուսը.

3)   Վարդեսանեսը (Բարդեծան) պատկանել է վալենտինական արևելյան դպրոցին, սակայն շուտով ստեղծել է իր ուրույն ուսմունքը: Գործել է Եդեսիայում: Նրա վարդապետության բազմաթիվ տարրեր գնոստիկական են, ինչպես օրինակ` դուալիզմը (երկարմա­տու­թյուն), Քրիստոսի գաղափարը` որպես Գիտակցության ուսուցչի: Ըստ նրա` երբ Աստված միացրել է աշխարհի տարրերը, առաջացել է քաոսը: Այն էլ իր հերթին նահանջել է 6000 տարի շարունակ` վերադասավորվելով տարբեր տարրերի: Աստղերը չեն ներգործում մարդու հոգու վրա, որն իր ազատությամբ պարտական է օրենսդիր Աստծուն.

գ.   II-IIIդ.դ. լատին աստվածաբան, Կարթագենի եպիսկոպոս Տերտուղիանոսը (ում Քերի Մաքռոբերտսը անվանում է հոգեգալստական), ըստ Ադոլֆ Հառնակի, նպաստել է Երրորդության մասին վարդապետության զարգացմանը` առաջին անգամ կիրառելով Երրորդություն տերմինը: Ընդգծում է, որ Սուրբ Երրորդության Աստվածային անձինք ունեն մեկ էություն, կամք և իշխանություն («Ընդդեմ Պրաքսիասի»): Լոգոսը Հոր մեջ ներքնապես գոյություն է ունեցել հավիտենապես: Տերտուղիանոսը պայքարել է դինամիկ մոնարխիա­նականության դեմ.

      II-III դ.դ. Եկեղեցուն հարված է հասցնում նաև Մարկիոնականությունը: Նրա հիմնադիր Մարկիոնը, լինելով եպիսկոպոսի որդի և տարվելով գնոստիցիզմով, վտարվում է Եկեղեցուց: Այնուհետև Հռոմում ստեղծում է իր հերետիկոսական համայնքը` տարածում գտնելով գրեթե բոլոր քրիստոնեական մեծ կենտրոններում:

Ըստ Մարկիոնի` գոյություն ունի երկու Աստված` Արարիչը, որն արդարադատ է, և Գերագույնը, որն անտարբեր է աշխարհի նկատմամբ: Մարկիոնը մերժում է Հին կտակա­րանը` այն համարելով Արարիչ Աստծու գործը, իսկ Նոր կտակարանը ներկայացնում է Բարձրագույն Աստծուն, ով հայտնվում է Քրիստոսի միջոցով: Դոկետիստների նման Մարկիոնը հավատում էր, թե Քրիստոսը հայտնվել է աշխարհին երևութական կերպով և չի խաչվել իրականում: Նա մերժել է Դարերի գնոստիկյան տեսությունը, միայն գնոսիսի միջոցով փրկությունը: Կազմել է Նոր կտակարանի իր կանոնը` ազատելով այն հուդայականությունից և դուրս թողնելով Պողոս առաքյալի չորս թղթերը:

Մարկիոնականությունը մերժում է նյութն ու մարմինը և քարոզում ճգնողականություն:

Մարկիոնական համայնքները գոյություն են ունեցել մինչև VI դ.: Նրա դեմ պայքարել են Հուստինոս Վկան, Իրինեոսը, Տերտուղիանոսը և այլք:

III դ. սկզբին գնոստիցիզմին փոխարինելու է գալիս Մանիքեությունը, որտեղ հունական փիլիսոփայությունն ու հրեական կրոնական ուսմունքն իրենց տեղը զիջում են զրադաշ­տա­կանությանը և արևելյան կրոնական հայացքներին (բրահմիզմ, բուդդիզմ և այլն):  Հիմնադիրը` Մանին, կրթություն ստանալով Բաբելոնում, ճամփորդում է Հնդկաստանում:

Ըստ Մանիի` բարին Աստվածն է, Ճշմարտությունը, Լույսը, իսկ չարը` Խավարը, Նյութը, որով ապրում է մարդը` մատնվելով ցավի և տգիտության: Մարդն, այնուամենայնիվ, շարունակում է մաս կազմել հավիտենական աստվածային բնությանը, որին վերադառնում է գնոսիսի օգնությամբ (ինչը կապված է Ճշմարտության իմացության հետ): Մանին քարոզում է հրաժարում աշխարհից, ճգնություն, իսկ կատարյալներին` նաև սեռական հարաբերությունների մերժում:

Մանիքեության կազմակերպումն իրականացնում է նրա հաջորդը` Սիսինիոսը` ձեռ­նադրելով բազմաթիվ հոգևորականների տարբեր աշխարհամասերի համար:

Մանիքեականները մկրտվում էին ձեռքի շարժումով: Նրանց հաղորդությունը սովորական ընթրիք էր և տաճարի կարիք չունեին:

Մանիքեությունը պահպանվում է մինչև 13-րդ դարը:

դ.   II-IIIդ.դ. հայտնի ալեքսանդրիական աստվածաբան Որոգինեսը (ում, այնուամենայնիվ, 553թ. V տիեզերաժողովում դատապարտել են որպես հերետիկոսի) սահմանում է Լոգոսի հավիտենականությունը: Նա մեկնում է ողջ Սուրբ Գիրքը, գրում «Սկզբունքների մասին» քրիստոնեական դավանաբանական առաջին գիտական ձեռնարկը.

ե.   Դինամիկ մոնարխիանականությունը (նաև` էբիոնիտական, ունիտարիանական, ադոպ­ցիա­­նիս­տա­կան) մերժում է Երրորդության անձերի հավիտենականությունը: Նրա հիմնա­դիր Թեոդոտոսը (IIդ. վերջ - IIIդ.), պնդում է, որ մինչև մկրտությունը Հիսուս պարզապես բացարձակ առաքինի մարդ է եղել, իսկ մկրտության ժամանակ Նրա վրա իջել է Հոգին` Աստծու գործը կատարելու համար: Ըստ Եվսեբիոսի` Թեոդոտոսը, ինչպես էբոնիտները, Հիսուսին համա­րել է պարզ մարդ («Եկեղե­ցու պատմություն»): Թեոդոտոսի հետևորդները, որ նաև կոչվում են որդեգրականներ, ընդունում են, թե Հիսուս Աստված է դառնում կամ մկրտության պա­հից, կամ հարության ժամանակ (ըստ Հիպոլիտոսի` «Ընդդեմ հերետի­կոսաց»): Որդեգրա­կանների ամենանշա­նա­վոր ներկայա­ցու­ցիչը եղել է Պողոս Սամոսատ­ցին (Անտիոքի եպիսկոպոս), ով քարոզում էր, թե Լոգոսն ու Հոգին Աստծու անդեմ ուժերն են կամ` մեկ ուժ, իսկ Հիսուս Քրիստոսը միայն բարոյական իմաստով կարող է կոչվել Աստծու Որդի: Նրա հայացքների քննության նպա­տակով 264-268թ.թ. գումարվել է երեք ժո­ղով, որոնցից երրորդում Մալխիոն քահանային հաջողվել է ցույց տալ Պողոս Սամո­սատ­ցու վարդա­պետության սխալակա­նությունը: Սակայն միայն 272թ. է Սամոսատցին լքել Անտիոքի եպիսկոպոսական աթոռը և ստեղծել մինչև 4-րդ դար պահպանված համայնք: Թեոդոտոսը և Պողոս Սամոսատցին գտնում էին, որ թեև Հիսուսի մեջ չկար Աստծու էութենական ներկայությունը, այսուամենայնիվ Հիսուս մարդու մեջ առկա էր Նրա դինամիկ ներկայությունը:

Դինամիկ մոնարխիանականությունն իր ժամանակակից զարգացումը ստացավ 19-րդ դարի աստվածաբան Ֆրիդրիխ Շլեյերմախերի կողմից, որի կարծիքով Հիսուսն Աստվածային գիտակցության բարձրագույն օրինակն էր, իսկ 20-րդ դարի անգլիկան աստվածաբան Ջոն Ռոբինսոնի տեսանկյունով` Աստվածային գծերի ականավոր օրինակը պատմության մեջ:

զ.   Մոդալիստական մոնարխիանականությունը, որի հետևում կանգնած էին գնոստիցիզմը և նորպլատոնականությունը, և ուներ պանթեիստական (բնաստվածական) ուղղվածություն: Սրանց վարդապետությունը ձևավորվում է շուրջ 200թ. Փոքր Ասիայում և փոխադրվում Հռոմ: Այն պնդում էր, որ Լոգոսը կամ Որդին չի տարբերվում Հորից (բիթեիզմ): Աստվածությունը մեկ է, Ում կարելի է անվանել Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, իսկ Հիսուսը Հոր առաջնահերթ էմանացիան է (բխումը): Այդ անունները ներկայացնում են միայն Մեկ անձնա­վորության հաջորդական դրսևորումները:

Մոդա­լիզմի մյուս գաղափարն այն էր, որ Հայրը չարչարվել է Որդու հետ միասին, քանի որ մեկ ամբողջություն է կազմում Նրա հետ (պատրիպասիանականություն կամ հայրաչար­չարա­կանություն):

Մոդալիզմի ներկայացու­ցիչ­ներն էին Պրաքսիասը, Նոետոս Զմյուռնացին, նրա աշակերտ Եպիգոնոսը, Կլեոմենոսը, Սաբելլիոսը (III դ.), ում դեմ պայքարել են Դիոնիսիոս Հռո­մեացին և Դիոնիսիոս Ալեքսանդրացին: Հռոմի Զեֆերինոս և Կալլիստոս եպիսկոպոսներն ինչ-որ ժամանակ հետևել են մոդալիզմին:

Սաբելլիոսն ընդունում է, որ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին կազմում են մեկ բնություն, որը հայտնվել է 3 տեսքով. իբրև Հայր` Հին կտակարանի ժամանակ, Որդի` Նոր կտակարանի ժամանակ, Սուրբ Հոգի` Եկեղեցում: 268թ. Սաբելլիոսը դատապարտվում է Անտիոքի ժողովի կողմից որպես հերետիկոս:

է.   Արիոսականությունն, ըստ Հ. Քյոսեյանի «Եկեղեցու հայրեր, վարդապետներ (IV-VIII դ.դ.)» գրքի, Աստվածության հայտնության յուրացման ճանապարհին լուրջ խոչընդոտ հանդիսա­ցավ IV դարում: Ալեքսանդրիայի երեց Արիոսն իր «Խրախճանք» երկում ելնում էր այն բանից, թե Աստված Ինքնաներփակ մոնադա (միակություն) է` Հայր Աստվածը: Բանը` Աստծու Որդին, իբրև դեմք, նման չէ Հորը, այլ Իր կեցությունը ստանում է Հորից և գոյու­թյան է կոչվում որպես արարչագործման միջոց: Նա հավիտենակից չէ Հորը, այլապես կստացվեին երկու «անսկիզբներ»` ի հակառակ Միաստվածության ճշմարտու­թյանը: Այսպիսով` Որդին և Սուրբ Հոգին բարձրագույն նախածին գոյեր են: Եթե Որդին անսկիզբ լիներ, ապա այն մի կողմից` կհակասեր Նրա միածին լինելուն, մյուս կողմից` Աստծու միակությանը: Քանի որ Բանը` Խոսքը, Աստծուց է, ապա Նա առաջացել է: Քրիստոս-Բանի կեցությունը կապված է ժամանակի հետ: Որդին նաև Մխիթարիչ Հոգու Արարիչն է: Իբրև Հոր ծնունդ` համագոյ է Նրան, սակայն իբրև Հորից առաջացած Էություն` փոքր է Նրանից` հանդիսանալով Հոր և աշխարհի «միջակա» օղակը: Այնուամենայնիվ, Արիոսը հավատում էր, թե Հոր հետ միասին անհրաժեշտ է երկրպագել նաև Որդուն:

Արիոսականությանը հատուկ են ռացիոնալիզմը (բանաքննություն), վսեմ և ստորին հաս­կա­­ցությունների սահմանազատման արիս­տո­տելյան իմաստասիրական սկզբունքը: Այն ուղղված է եղել Մարկեղոս Անկյուրացու ուսմունքի դեմ, որը մոդալիստորեն (Սաբելլիոսի նման) միացնում էր Հոր և Որդու դեմքերը: Արիոսականությունը մարդկային տրամա­բա­նության բացարձա­կեցման, հայտնութեական իրողությունները բանակա­նության շրջանա­կում զետեղելու, հավատ­քը նրան ենթարկելու, Սուրբ Երրորդության հարաբերակցությունը հասկանալու փորձ է:

321թ. Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոս Ալեքսանդրոսն Արիոսին հեռացնում է եկեղեցուց:

Արիոսականության ազդեցությամբ տարածում է գտնում անոմեականությունը (աննմանու­թյուն)` սկզբնավորվելով 356թ. Ալեքսանդրիայում և տեղափոխվելով Անտիոք: Նրա քարո­զիչ­ներն են դառնում Աետիոսը, Եվնոմիոսը, ով ձգտում էր Աստծու մասին սահմանումներ տալ երկրաչափական պատկերների միջոցով: Որդու «համագո» ծնունդը, ըստ նրանց, կնշանակեր անփոփոխելիի բաժանում և քայքայում:

Արիոսին մասամբ հարել են քրիստոնեական պատմագրության հայր Եվսեբիոս Կեսա­րա­ցին, Եվսեբիոս Նիկոմեդացին և այլք: Արիոսականությունն իրենց ազդեցությունը պահպա­նել են բուրգունդների վրա մինչև 534թ., օստգոթերի վրա` մինչև 553թ., վեստգոթերի վրա` մինչև 589թ.:

ը.   325թ. առաջին Նիկիական տիեզերաժողովում մերժվում է արիոսականությունը: Նրանում Ալեքսանդրոս եպիսկոպոսը խոսում է այն մասին, որ մարդուն Աստծու հետ հաշտեցնելու համար Քրիստոսի Աստվածությունն անհրաժեշտ էր: Հիսուս Քրիստոսի Միածին լինելը նա առաջարկում էր դիտարկել հրեական մշակույթի տեսանկյունից, ինչն արտահայտում էր Նրա գերազանցությունը, այլ ոչ թե` ծագումը:

Առաջին տիեզերաժողովի ընթացքում և նրանից հետո Աթանաս Ալեքսանդրացին (հակառակ այն բանին, որ կայսեր կողմից երեք անգամ հեռացվում է եպիսկոպոսի պաշտոնից) հաստա­տում է, թե Քրիստոս ունի նույն էությունը, ինչ Հայրը: Նա ձևակերպում է` «Մեկ Աստված` Երրորդության մեջ, և Երրորդություն` Մեկության մեջ»: Որդու ծնունդն ավելի շուտ ներաստվածային կեցության վիճակ է, քան գործողություն: Հայրը Որդու մեջ է, ինչպես Արևը` ճառագայթի մեջ, ինչպես միտքը` բառի մեջ, ինչպես ակունքը` ջրի հոսքի մեջ: Այդ պատճառով էլ Որդին հոր պատկերն է, ում մեջ մտահայվում ու ճանաչվում է Հայրը: Խոսքը` Աստծու Որդին, Արարիչ է` աշխարհում Աստվածային հայտնության Սկիզբը, Հորից` որպես ակունքից բխող Աղբյուրը:

361-381թ.թ. Երրորդության վարդապետությունը կատարելագործվում էր` ներառելով նաև Սուրբ Հոգու դերը, և 381թ. Պոլսի երկրորդ տիեզերաժողովի հաստատած Հավատո հանգանակը Սուրբ Հոգուն նույնպես դավանում է որպես Տիրոջ և Կյանքի աղբյուրի, ում պետք է երկրպագել և փառավորել, ինչպես Հորն ու Որդուն:

Եթե Մարկեղոս Անկյուրացին մերժում էր Սուրբ Հոգու անձնավորությունը, իսկ Մակեդոնը` Աստվածությունը, ապա Գրիգոր Աստվածաբանի վկայությամբ` Աթանասը, «շատ քչերից մեկը լինելով` խիզախեց… քարոզել… Երեքի միասնական Աստվածությունն ու էությունը», որ ասում էր, թե «Սուրբ Հոգին վերազարթոնքի և լուսավորման սկիզբն է, Կյանքի, Սրբության Հոգին, Օծությունն ու Կնիքը»:

1017թ. Արևմտյան եկեղեցու կողմից Սուրբ Հոգու` Հորից և Որդուց բխման ձևակերպումն ի վերջո հանգեցրեց նրանից Արևելյան եկեղեցու բաժանմանը 1054թ.

թ.   Ապողինարականությունը խորացրեց քրիստոսաբանական տարաձայնությունները IV դարում: Նրա հիմնադիր եպիսկոպոս Ապողինար Լավոդիկեցին Քրիստոսի մեջ տեսնում էր ոչ միայն մեկ դեմք և անձնավորություն, այլև` մեկ բնություն` ժխտելով մարմնացյալ Բանի մեջ մարդկային գոյի եռամասնությունը: Նա պնդում էր, որ Քրիստոսի մարդկային մտքի տեղը զբաղեցրել է Բանը` միավորվելով ոգեղինացած մարմնին.

ժ.   Ապողինարի ուսմունքի դեմ պայքարը սկսվեց 362թ. տեղի ունեցած Ալեքսանդրյան ժողո­վով: Նրա դեմ գրված աշխատություններից, գրում է Հ. Քյոսեյանը, առավելապես հայտնի է 70-ական թ.թ. ս. Աթանասի անվամբ շրջանառության մեջ մտած երկասի­րու­թյունը, որ հայ թարգմանական մատենագրության մեջ կենցաղավարել է ս. Բարսեղի անունով: Նրա դեմ գրված հակաճառական երկերի առանձին հատվածներ տեղ են գտել Տիմոթեոս Կուզի «Հակաճառություն, ինչպես նաև 7-րդ դ. Կոմիտաս կաթողիկոսի օրոք գրված «Կնիք հավատո» և Վարդան Այգեկցու կազմած «Արմատ հավատո» (1205թ.) երկերում:

Ապողինարիզմը հերքվում է Երկրորդ.տիեզերաժողովում (381թ.) և նրա շարունակությւոնը կազմող 382թ. ժողովում: 4-րդ դարի հայրեր Գրիգոր Նյուսացին և Գրիգոր Աստվածաբանը բացահայտում են մի անձնավորության մեջ երկու բնությունների միասնության ճշմարտությունը:

ժա. IV-V դ.դ. Նեստորն ուսուցանում էր, որ Քրիստոսի երկու բնությունները զատորոշված են իրարից. Նրա Աստվածությունը բացակայում է մարդկությունը մատնացուցող պարագա­ներում, իսկ ուր ներկա է Աստվածությունը` բացակայում է մարդկությունը: Կույսից ծնվել է լոկ մարդը. կույս Մարիամի մեջ ներկա է եղել թե' Մանուկը և թե' Մանկան Տերը, այնպես որ Աստվածությունը չի միավորվել մարդկության հետ: Երկու բնությունների միջև առկա է նվազագույն հարաբերություն` հպում, ինչը հանգեցնում է «երկու կենտրոնների» և «երկու անձերի» ուսմունքին: Փաստորեն չարչարվում և տառապում է բացառա­պես մարդը: Նեստորին հարում են նաև Թեոդորետոս Կյուրացին, Հովհաննես Անտիոքա­ցին և այլք.

ժբ.  431թ. Եփեսոսում գումարված Երրորդ տիեզերաժողովում (որը նախագահում էր ս. Կյուրեղ Ալեքսադրացին) շեշտը դրվում է Սուրբ Երրորդության դեմքերի միության վրա: Այնտեղ Կյուրեղ Ալեքսանդրացին նշում է, որ ինչպես հոգին ու մարմինն են միավորված մարդու մեջ, այնպես էլ երկու բնությունները` Աստվածամարդու մեջ` հանդես գալով իբրև մեկ ներդաշնակ ամբողջություն: Հ.Քյոսեյանը նշում է, որ հակառակ Նեստորի որդեգրած բանաքննական տրամաբանության ապացուցական եղանակի` Կյուրեղն աստվածաբա­նում է հայտնության վրա հաստատված հավատքի տրամաբանությամբ: Այնուամենայնիվ, մարմնացման վերաբերյալ տեսությունը մնում է որպես խորհուրդ.

ժգ.  Հետագայում այլախոհերի նկատմամբ Կյուրեղի բռնած բարեկամական դիրքից դժգոհ Եվտիքեսը (V դ.) և նրա հետևորդները, ի հակակշիռ նեստորականության, հանդես են գալիս ծայրահեղ միաբնակության դիրքե­րից` դավանելով, թե Տերը նախքան մարմնավորումը ուներ երկու բնություն, իսկ միավորումից հետո` մեկ բնություն, այսպիսով` անտեսելով Քրիստոսի մարդեղության իրողությունը: Դրանով նրանք մոտենում են ապողինարյան ուսմունքին:

Կյուրեղ Ալեքսանդրացու միութենական վարդապետության հետևորդներն են դառնում Կ.Պոլսի Փլաբիանոս պատրիարքը, և Եվսեբիոս Դորիլեացին: Փլաբիանոսն ասում է, թե երկու բնությունների միավորումից դրանք ոչ թե միաձուլվում են, այլ նրանց հատկությունները փոխադարձ հարաբերության մեջ առկայում են կատարելապես:

Այսուհանդերձ, եթե 448թ. Պոլսի տեղական ժողովը հաստատում է, թե երկու բնությունների անճառելի միավորության մեջ մեր Տիրոջ Աստվածությունն ու մարդկությունը առկայում են, ապա 449թ. Եփեսոսի ժողովը միաբնակության դիրքերից մերժում է այդ:

451թ. Փոքր Ասիայի Քաղկեդոն քաղաքում տեղի ունեցած Չորրորդ տիեզերաժողովը դատապարտում է եվտիքեսականությունը, ինչը պատճառ է դառնում ընդհանրական եկեղեցու պառակտմանը: 451-518թ.թ. Բյուզանդական կայսրությունը դառնում է քաղկեդոնական և հակաքաղկեդոնական վեճերի թատերաբեմ:

476թ. Բասիլիսկոս կայսրն իր հրովարտակով նզովում է Քաղկեդոնի ժողովը, իսկ Զենոն կայսրն իր «Հենոտիկոնով» լռելյայն դատապարտում նրա որոշումները.

518թ. Հուստինիանոս Ա կայսրը դատապարտում է արդեն Զենոնի «Հենետիկոնը»` սուրբ և տիեզերական անվանելով Քաղկեդոնի ժողովը:

Քաղկեդոնի ժողովի Աստվածաբանական մի շարք դրույթների բացատրությունը հետագայում տալիս են Ղևոնդիոս Բյուզանդացին (VI դար), Մաքսիմոս Խոստովանողը (VIIդ.), և Հովհաննես Դամասկացին (VIII դար).

681թ. Պոլսի Վեցերորդ տիեզերաժողովը, հաստատելով մեր Տիրոջ երկկամյա վարդապետությունը, որոշում է. «…Քարոզում ենք, որ Քրիստոսի մեջ առկա է երկու բնական ցանկություն կամ կամք` անբաժանելի, անփոխարինելի, անխառն և երկու բնական կամքերը հակադիր չեն… այլ Նրա մարդկային կամքը զիջում է, չի հակաճառում կամ հակառակվում, այլ ենթարկվում է Նրա Աստվածային և ամենազոր կամքին»:

3.   Երրորդության վարդապետությունը և փրկությունը.

ա.  Մոդալիզմի տեսանկյունով արժեզրկվում է Քրիստոսի փրկագործական մահը: Եթե Աստված մեկ Անձ է, ապա անընկալելի է դառնում մի կողմից` Նրա բարկությունը մեղավորի նկատմամբ, մյուս կողմից` Իրեն զոհաբերելը մեր մեղքերի համար.

բ.   Փրկության վարդապետությունը (ներառյալ փրկագնումը, հաշտությունը և արդարացումը) կախված է Սուրբ Երրորդության երեք անձերի համատեղ աշխատանքից (Եփես.1.3-14), մինչդեռ մոդալիզմը ի չիք է դարձնում Քրիստոսի միջնորդական աշխատանքը Աստծու և մարդկանց միջև:

1)   Եթե Հռ.5.9-ում ասված է մեղավորների նկատմամբ Աստծու բարկության մասին, իսկ Հռ.3.10-18-ում և 5.10-ում` առ Աստված մարդու թշնամանքի մասին, ապա 2Կոր.5.18-21-ը` Քրիստոսի հաշտարար ծառայության մասին.

2)   Հայրն Իր Որդուն տվեց աշխարհի համար (Հովհ.3.16,17), իսկ Որդին հանձն է առնում մեր դատապարտությունը (Հռ.5.1: Եփես.2.13-16: Ղուկ.23.46).

3)   Համաձայն 1Հովհ.2.1-ի` Քրիստոս մեր Բարեխոսն է Հայր Աստծու մոտ.

գ.   Մոդալիզմի տեսնկյունից անհասկանալի է դառնում նաև խաչի վրա մատուցված փրկագնի հարցը. եթե Աստված մեկ Անձ է, ապա ո՞ւմ է այն ուղղված.

դ.   Խոսելով Սուրբ Հոգու ուղարկման մասին Հովհ.14.16-ում` Հիսուս Նրան անվանում է ուրիշ Մխիթարիչ` օգտագործելով «ալոս» բառը (հունարեն` ուրիշ նույնատիպ, այլ ոչ թե «հետերոս»` ուրիշ այլատիպ).

ե.   Սուրբ Գրքում նշվում է նաև Սուրբ Հոգու մասնավոր դերակատարման մասին.

1)   Նա է վերածնում մեզ` Տիտ.3.5.

2)   Սրբացնում` 1Կոր.6.11.

3)   Մեր Մեծ Քահանայապետ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ բերում Աստծու ներկայության մեջ` Եփես.2.18:Եբր.4.14-16:2Կոր.5.17-21.

4.   Մի քանի համանմանությունների մասին.

ա.  Սուրբ Օգոստինոսը իր «Երրորդության մասին» երկում ասում է Երրորդության Անձերի` էությամբ նույնական, իսկ փոխհարաբերությունների մեջ` տարբեր լինելու մասին: Խոսելով Աստծու` սեր լինելու մասին` նշում է  սիրո երեք անհրաժեշտ տարրերի մասին. 1) նա, ով սիրում է,  2) նա, ում սիրում են, 3) նրանց միավորող սերը:

Իր «Խոստովանություն» երկում խոսելով մեր ներքին մարդու գործունեության մասին` Օգոստինոսը նշում է Աստծու մասին հիշողությունը, նրա ճանաչողությունն ու սերն առ Աստված.

բ.   Բավական է հիշատակել Աստծու ստեղծագործությունների մեջ եղած մի քանի համանմա­նություններ: Ջուրը, մնալով նույն նյութը, դրսևորվում է երեք տարբեր ագրեգատային վիճակներով` պինդ, հեղուկ և գազային: Լույսը և էլեկտրոնը դրսևորվում են որպես մասնիկ, ալիք և քվանտ (էներգիայի բաժին) և այլն.

գ.   Արեգակը, մեկ լինելով ունի զանգված, լույս և ջերմություն և այլն.

5.   Ամբողջաավետարանական շարժման պատմության մի մտահոգիչ էջի մասին.

ա.  Նախապատմությունը.

1913թ. Լոս Անջելեսի մոտ գտնվող մի վայրում վրանային ծառայության ժամանակ կանադացի ավետարանիչ Ռ.Ե.Մակալիստերը հայտարարում է, թե առաքյալները ժամա­նա­կին ջրով մկրտում էին ոչ թե Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու, այլ Տեր Հիսուսի անունով: Իսկ գիշերը Դանցինգից ներգաղթած Ջոն Շայեպեն, տեսիլք տեսնելով, ոտքի է հանում ողջ ճամբարը, թե անհրաժեշտ է փառաբանել Հիսուսի անունը: Այդ ամենից հետո Ֆրենկ Էվարտը կոչ է անում Եռամեկ Աստծու անունով մկրտվածներին կրկին մկրտվել միայն Տեր Հիսուսի անունով: Այդ նոր ուսմունքը սկսում են տարածել նաև ուրիշները` հավելելով, որ Աստված մեկ Անձ է, և չվերամկրտվողները կկորցնեն իրենց փրկությունը:

1916թ. Սենտ-Լուիսում Աստծու ժողովի Գլխավոր խորհուրդը քննարկւմ է Աստծու եռամեկության հարցը, որից հետո ներկաների քառորդ մասը կազմող միադավանները, չարժանանալով ընդհանուրի հավանությանը, լքում են Աստծու ժողովը` մնացյալներին մեղադրելով եռաստվածության պաշտամունքի մեջ:

բ.   Մի քանի առարկություններ.

1)   Միադավանները, հղելով Կող.2.9-ին, որտեղ ասված է Քրիստոսի մեջ Աստվածության լիության մարմնավորման մասին, մոռանում են, որ թեև դա տեղի ունեցավ Աստծու էության առումով, բայց ոչ` երեք Անձերի առումով.

2)   Երբ Հովհ.10.30-ում Հիսուս ասում է` «Ես և Հայրը մեկ ենք», ապա «մեկ» բառը (հունարեն` խեն) դրված է չեզոք սեռով, այլ ոչ թե` արական (ինչպես և Հովհ.17.21-ում` «որ նրանք մեկ լինեն»).

3)   Հովհ.5.32-ում Հիսուս, խոսելով Հոր վկայության մասին, «ուրիշ» բառի համար դարձյալ օգտագործում է «ալոս».

4)   Հովհ.8.16-18-ում Իր և Հոր համատեղ վկայության մասին խոսելիս Հիսուս մատնանշում է Օրենքում երկու հոգու վկայության անհրաժեշտության մասին (2Օր.17.6:19.15).

5)   Փրկությունը կապելով միադավանության հետ` միադավանները անտեսում են Նոր կտակարանի մոտ 60 համարները, որտեղ խոսվում է շնորհքով և հավատքով փրկության մասին` առանց վկայակոչելու ջրով մկրտությունը (Օրինակ` Եփես.2.8,9 և այլն):

6)   Եթե Գործք 2.38-ում Պետրոսը խոսում է Տեր Հիսուսի անունով մկրտության մասին, ապա Գործք.3.6-ում Հիսուսի անունով առաքյալները բժշկում են, Գործք 16.18-ում նույն անունով ազատագրում դիվային ուժերից: Այստեղից առաքյալները բժշկում էին ազատագրում, քարոզում, մկրտում Հիսուսի անվան հեղինակությամբ և իշխանությամբ: Կող.3.17-ում այդ ամենին ավելացվում է նաև Հիսուսի անունով Հայր Աստծուց գոհանալու մասին:

 

Դասեր.

  1. Մշտապես խնդրենք Սուրբ Հոգու հայտնությունը Աստծու խոսքը հասկանալու համար և ապրենք Տիրոջից կախվածության կյանքով.
  2. Գոհանանք ու փառաբանենք Տիրոջն Իր Ինքնահայտնության համար.
  3. Փառաբանենք Սուրբ Երրորդությանը փրկագործության մեջ Նրա Անձերից յուրա­քանչյուրի դերակատարության համար.

 

ՈՒՍՄՈՒՆՔ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

(ՀԱՎԵԼՎԱԾ)

 

1.   Հավատո հանգանակի մասին.

ա.  Առաքելական կոչված հանգանակի մասին առաջին բացատրությունը տալիս է Հռուփի­նոսը (Vդ.)` որպես առաքյալների ժամանակից հասած ավանդության: Դրա մասին հիշա­տա­կում են Իգնատիոսը, Հուստինոսը, Իրինեոսը (IIդ.), Տերտուղիանոսը (II-IIIդ.դ.): IVդ. Ամբրոսիոսը տալիս է նրա բացատրությունը նորադարձների համար, իսկ Օգոստինոսը ներկայացնում նրա կազմման պատմությունը:

Արևելյան եկեղեցիներն, ի տարբերություն արևմտյանի, այն կապում են ոչ թե առաքյալ­ների, այլ II դարի հետ.

բ.   Նիկիական կոչված հանգանակը նույնպես ընդունված է արևմտյան եկեղեցիներում, թեև այն մեզ չի հասել այդ ժողովի կանոնների մեջ, այլ պահպանվել է Եփեսոսի և Քաղկեդոնի տիեզերաժողովների արձանագրություն­նե­րում, Եվսեբիոսի, Աթանասի և այլոց թղթերում: Նրանում ընդգրկված են Որդու մասին «համագոյակից Հոր» և «ծնեալ ի Հորե» ձևակեր­պում­ները.

գ.   Նիկիա-Կոնստանդնուպոլսական հանգանակը նույնպես չի պահպանված երկրորդ տիե­զե­րա­ժո­ղովի արձանագրություններում, սակայն հանդես է գալիս Քաղկեդոնի ժողովի նյութերում.

դ.   IVդ. մատենագիր Եպիփան Կիպրացին ներկայացնում է առաքելական և երուսաղեմյան ծագում ունեցող, Նիկիական ժողովում հավանության արժանացած մի այլ հանգանակ` որն օգտագործվում էր մկրտության ժամանակ, իսկ Կյուրեղ Երուսաղեմացին հիշատա­կում է նրա հին տարբերակը.

ե.   Արևմտյան եկեղեցիներում ընդունված այդ հանգանակներից արևելյան եկեղեցիներում բանաձևվածները տարբերվում են`

1)   Որդու` «Հորը համագոյակից» բացատրությամբ (արևելյանում` «ի բնութենե Հոր»).

2)   Քրիստոսի խաչելության ժամանակ Պիղատոսի հիշատակումով.

3)   Քրիստոսի հարության առթիվ «ըստ Սուրբ Գրոց» նշումով.

4)   Արևելյանում Քրիստոսի համբարձման, երկրորդ գալստյան և մեռելների հարության կապակցությամբ օգտագործվում է «նովին մարմնով» բացատրությունը.

5)   Սուրբ Հոգուն վերաբերող մասում «բխեալ ի Հորե և ի Որդվոյ ընկալյալ» ձևակերպումով և Նրա մասին Հիսուսի մկրտության ընթացքում ակնարկությամբ.

6)   Նզովքի բացակայությամբ.

զ.   Հայ Առաքելական եկեղեցին հետևել է արևելյան ավանդությանը և Երուսաղեմյան հանգանակին: Նրա կանոնականացրած հանգանակն է.

«Հավատամք ի մի Աստված, ի Հայրն ամենակալ, յԱրարիչն երկնի և երկրի, երևելյաց և աներևույթից:

Եվ ի մի Տեր Հիսուս Քրիստոս` յՈրդին Աստուծո, ծնյալն յԱստուծո, Հորե միածին, այսինքն յէութենե Հոր: Աստված յԱստուծո, Լույս ի Լուսո, Աստված ճշմարիտ, յԱստուծո ճշմարտե, ծնունդ և ոչ արարած: Նույն Ինքն ի բնութենե Հոր, որով ամենայն ինչ եղև յերկինս և ի վերա երկրի` երևելիք և աներևույթք: Որ յաղագս մեր մարդկան և վասն մերո փրկության իջյալ յերկնից` մարմնացավ, մարդացավ, ծնավ կատարելապես ի Մարիամա սրբո կուսեն Հոգվովն Սրբով: Որով էառ մարմին, հոգի և միտ, և զամենայն որ ինչ է ի մարդն, ճշմարտապես և ոչ կարծյոք: Չարչարյալ, խաչյալ, թաղյալ, յերրորդ ավուր հարուցյալ, ելյալ ի յերկինս նովին մարմնովն նստավ ի աջմե Հոր: Գալոց է նովին մարմնով և փառոք Հոր ի դատել զկենդանիս և զմեռյալս, որո թագավորության ոչ գոյ վախճան:

Հավատամք և ի Սուրբ Հոգին, յանեղն և ի կատարյալն, որ խոսեցավ յօրենս, ի մարգարես և յԱվետարանս: Որ էջն ի Հորդանան, քարոզեաց յառաքյալս և բնակեցավ ի սուրբսն:

Հավատամք և ի մի միայն յընդհանրական և առաքելական սուրբ Եկեղեցի, ի մի մկրտություն, յապաշխարություն, ի քավություն և թողություն մեղաց: Ի հարություն մեռելոց, ի դատաստան հավիտենից, հոգոց և մարմնոց, յարքայությունն երկնից և ի կյանսն հավիտենական:

Իսկ որք ասենն` էր երբեմն յորժամ ոչ էր Որդին, կամ էր երբեմն յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգին, կան թե յոչԷից եղեն կամ յայլմե էութենեն ասեն լինել զՈրդին Աստծո կամ զՍուրբ Հոգին, և թե փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայսպիսիսն նզովե կաթողիկե և առաքելական սուրբ Եկեղեցի»:

Հանգանակին ավելացվում է Գրիգոր Լուսավորչի դավանությունը. «Իսկ մեք փառավորես­ցուք որ յառաջ քան զհավիտյանս, երկիր պագանելով Սրբո Երրորդության և միո Աստվածության` Հոր, և Որդվո, և Հոգվույն Սրբո»:

Հայ Առաքելական եկեղեցու մկրտության խորհրդի սկզբում արտասանվում է սույն հան­գա­նակի համառոտ տարբերակը, իսկ գիշերային ժամերգությունից առաջ, առավոտյան սաղմոսերգությունից հետո և պատարագիչի` սատանայից հրաժարումից հետո Հավատո հանգանակի երրորդ, առավել ընդարձակ տարբերակը, որում արտացոլված է միաբնա­կության հետևյալ դավանությունը. «Եվ եղև Աստվածն կատարյալ` մարդ կատարյալ. հոգով, և մտոք, և մարմնով. մի' անձն, մի' դեմք և միավորյալ մի' բնություն».

2.   Հայ Առաքելական եկեղեցու միաբնակության դավանությունը տարբերվում է եվտիքեսակա­նու­թյունից: Հիշենք, որ Եվտիքեսը գտնում էր, որ Քրիստոսի մարդկային բնությունը կլանվում էր աստվածայինից, ինչպես մի կաթիլ մեղրը` օվկիանոսի մեջ, որով և մարդկային բնությունը աստվածացել է, իսկ մարմինը` իջել երկնքից, այնպես որ Քրիստոս ունենում է միայն մեկ` աստվածային բնություն:

Հայ Առաքելական եկեղեցին (ինչպես նաև` Ասորական, Եթովպական, Էրիտրեայի, Ղպտի և Հնդիկ-Մալանկարա եկեղեցիները) չի ընդունում «երկու բնություն, մեկ անձ» ձևակերպումը, որովհետև «անձ» հասկացությունը համարում է մասնավոր, իսկ բնությունը` ընդհանուր, հետևաբար մասնավորը չի կարող պարփակել ընդհանուրը: Ընդունելով Քրիստոսի և' կատարյալ Աստված, և' կատարյալ մարդ լինելը` նա գտնում է, որ այդ երկուսը միացած են միմյանց հետ, ինչպես մարդու հոգին` նրա մարմնի հետ: Քրիստոսի մարդեղության նպատակը սոսկ փրկագործությունն էր, իսկ Նրա մարդկային նկատված «տկարությունները» (չարչարանքները, խաչելությունը, մահը, թաղումը) մեր մարդկային տկարությունները բուժելու համար կատարված զոհողություններ էին:

Vդ. Ալեքսանդրիայի Տիմոթեոս Կուզ պատրիարքի «Հակաճառություն» գրքի թարգմանու­թյանը միանում է Հովհան Մանդակունի կաթողիկոսի «Ապացույցք» երկը` ընդդեմ քաղկեդոնականության, որում Մանդակունին նրան վերագրում է Աստծու խորությունը քննելու և հավատը շրջանցելու փորձեր:

506թ. Բաբկեն կաթողիկոս Ոթմսեցին հրավիրում է Դվինի առաջին ժողովը, որին հայ իշխաններից, եպիսկոպոսներից ու հոգևորականությունից բացի մասնակցում են նաև վրաց և աղվանից եկեղեցիների առաջնորդները: Ժողովը դատապարտում է թե' նեստորականույունը, թե քաղկեդոնականությունը: 554թ. Ներսես Բ կաթողիկոսի ղեկավարությամբ   երկրորդ ժողովը նզովում է նրանց և արգելում հաղորդակցությունը:  VII դարում Եզր կաթողիկոսը երկաբնակների հետ բանակցությունների է գնում Պոլիս և հաղորդության մասնակցում նրանց հետ: Հայ եկեղեցին սակայն չի հետևում նրա քայլին:

726թ. Մանազկերտի ժողովը Հովհաննես Օձնեցի կաթողիկոսի ղեկավարությամբ կրկին դատապարտում է նեստորականներին և քաղկեդոնականներին` մերժելով նրանց հետ հաղորդակցոթյունը: Ժողովը դատապարտում է նաև թե' Հուլիանոսի հետևորդներին, ովքեր Քրիստոսի մարդկային բնությունը պարպում էին մարդկայնությունից, թե' Սեվերիոսի հետնորդներին, ովքեր մյուս ծայրահեղության մեջ ընկնելով` Քրիստոսին վերագրում էին անգամ  որոշ անգիտություն:

Ղպտի եկեղեցու առաջնորդ Շենուդա պատրիարքն իր մի գրքում թվարկում է միաբնակ և ավետարանական եկեղեցիների միջև ներկայումս եղած մի շարք դավանաբանական տարբերու­թյուններ, ինչպիսիք են` անկանոն գրքերի նկատմամբ վերաբերմունքը, խորհուրդ­ների համակարգը, Հազարմյա թագավորության վարդապետությունը, քահանայության հարցը, փրկության մեջ մկրտության և Եկեղեցու դերը, արարողական աղոթքների կատարումը, խոստովանության և թողության կարգը, հաղորդությունը Աստվա­ծային զոհաբերություն դիտելը և հացի ու գինու փոխարկումը, եկեղեցական պահքերի անհրաժեշտությունը, բարձրաստիճան հոգևորականների կուսակրոնության պահանջը, ննջեցյալների համար աղոթքը, սուրբերի և հրեշտակների բարեխոսությունը, սրբերի մա­սունք­ների նկատմամբ հարգանքը, սրբապատկերների գործածումը, եկեղեցու` նաև շինություն լինելը, նրանց ուղղվածությունը դեպի արևելք, խնկարկությունն ու մոմավառու­թյունը, հոգևոր այրերին հայր կոչելը, աղոթելիս պարտադիր խաչակնքումը և այլն:

XII-XIVդ,դ, մեր հոգևոր մեծարելի հայրերը՝ Ներսես Շնորհալին և Ներսես Լամբրոնացին, ինչպես նաև նրանց հետևորդներ Վարդան Այգեկցին, Մխիթար Գոշը, Եսայի Նչեցին, մի քանի դար առաջ կանխելով էկումենյան շարժումը, տանում էին դավանաբանական հանդուրժողա­կանության և քրիստոնեական եկեղեցիների միավորման գիծը։

Ըստ Ներսես Շմորհալու, երբ տարբեր եկեղեցիներ ընդունում են քրիս­տոնեական հավատի հիմնական ճշմարտություն­ները, ապա հակառակ նրանց երկրոր­դական տարբերություն­ներին (այդ թվում` նաև մեկ կամ երկու բնությունների դավանությանը), գտնվում են ուղղա­փա­ռու­թյան սահմանի մեջ: Այնպես որ, եկեղեցիների փոխհարաբերությունների սկզբունքը պետք է լինի` «միություն ի կարևորս, ազատություն ի յերկբայականս և սեր յամենայնի»:

Աղոթենք, որ 1964թ. Հռոմի Պապ Պողոս 6-րդի և Կ.Պոլսի տիեզերական պատրիարք Աթենագորասի հանդիպման ժամանակ փոխադարձ նզովքների վերացումն ունենա իր շարունակությունը նաև մյուս քույր եկեղեցիների փոխհարաբերություններում:

3.   Մենք գիտենք, որ պատմական եկեղեցիները Աստվածաշնչի կողքին դնում են նաև այսպես կոչված «բանավոր ավանդությունը»` եկեղեցու հայտնի հայրերի երկերը: Աթանաս Ալեքսանդրացին, Բարսեղ Կեսարացին, Հովհան Ոսկեբերանը և Կյուրեղ Ալեքսանդրացին ընդունված են թե' արևմտյան, թե' արևելյան եկեղեցիներում: Արևմուտքում նրանց ավելացել են Ամբրոսիոսը, Օգոստինոսը, Հերոնիմոսը և Գրիգոր Մեծը, իսկ հետագայում նրանց կարգին դասվել են նաև Թովմա Աքվինացին, Բոնավենտուրասը, Ֆրանցիսկոս Սալեցին և այլք: Արևելքում վերոնշյալ 4 մեծերին միացվել են Եփրեմ Ասորին, Կյուրեղ Երուսաղեմացին, Գրիգոր Նազիանզացին, Հովհան Դամասկացին: Առաքելական հայրեր են համարվում նաև Բառնաբասը, Հերմասը և Պապիասը (IIդ.):

Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից ընդունված 12 վարդապետներն են` Ռեթեոս Աթենացին (I դ., Աթենքի հայրապետ), Դինոսիսիոս Արիոպագացին, Սեղբեստրոսը (IIIդ. Հռոմի հայրապետ), Աթանաս Ալեքսանդրացին, Կյուրեղ Երուսաղեմացին, Եփրեմ Ասորին, Բարսեղ Կեսարացին, Գրիգոր Նյուսացին, Գրիգոր Նազիանզացին, Եփիպան Կիպրացին, Հովհան Ոսկեբերանը և Կյուրեղ Ալեքսանդրացին:Նրանց ավելացել են նաև հայ «թարգմանիչ վարդապետներ»` Մեսրոպ Մաշտոցը, Եղիշեն, Մովսես Քերթողը, Դավիթ Անհաղթը, Գրիգոր Նարեկացին, Ներսես Շնորհալին, Հովհաննես Օձնեցին, Հովհան Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթևացին: Ըստ Հայ Առաքելական եկեղեցու ձեռնադրության Մաշտոցի` հիշատակվում են նաև Գրիգոր Սքանչելագործը և Հակոբ Մծբնացին, և իհարկե, Գրիգոր Լուսավորիչը, նրա որդիներն ու թոռները, Սահակ Պարթևը: Թովմա Մեծոփեցին հիշում է նաև Ստեփանոս Սյունեցուն: Հայ Առաքելական եկեղեցին սրբերի կարգն է դասել նաև I-IIդ.դ. հայրապետներ Կղեմես Հռոմեացուն, Իգնատիոս Անտիոքացուն, Պողիկարպոս Զմյուռինացուն:

Աղոթենք, որ փոխադարձ ընդունելության և միաբանության այս հոգին  Աստված թափի Իր եկեղեցու վրա նաև այսօր:

Comments:

Add comment


Security code
Refresh

Լրացուցիչ տեղեկություն